GÓI PHÚ QUÝ

2.798.000₫

* 01 Steak Thăn lưng Wagyu WX7+ 300 Gr
*01 Steak Thăn ngoại Wagyu WX7+ 300 Gr
*02 Steak Thăn nội Wagyu WX5+ 300 Gr
* Muối truffle 1 hũ

* 01 Steak Thăn lưng Wagyu WX7+ 300 Gr
*01 Steak Thăn ngoại Wagyu WX7+ 300 Gr
*02 Steak Thăn nội Wagyu WX5+ 300 Gr
* Muối truffle 1 hũ

Các nội dung khách hàng đánh giá