GÓI TÀI LỘC

1.988.000₫

* 02 Steak Thăn Ngoại, Wagyu WX5+ (500gr)
* 02 Steak Thăn nội Wagyu WX5+ (300gr)
* Muối Truffle 1 hũ

* 02 Steak Thăn Ngoại, Wagyu WX5+ (500gr)
* 02 Steak Thăn nội Wagyu WX5+ (300gr)
* Muối Truffle 1 hũ

Các nội dung khách hàng đánh giá